[CAT]

En l’àmbit cultural de la Barcelona i la Catalunya dels anys setanta i vuitanta, es va viure una intensa activitat artística. D’aquest fenomen, ¿què es va traspuar a la comunicació mediàtica? Aquesta pàgina web té la voluntat de recollir, documentar i veure fins a quin punt es va donar una singular interrelació entre l’art i la televisió.


El 2010 comencem amb el projecte "Actituds artístiques conformaren la televisió?" (Beca CoNCA per a la recerca 2010) de relació entre el videoactivisme i la televisió autonòmica.

Esperem, amb aquesta i futures recerques, determinar si en el mapa televisiu de l’Estat espanyol dels anys vuitanta es va articular un enclavament artmediàtic català suficientment diferenciat.
[ESP]

En el ámbito cultural de la Barcelona y la Cataluña de los años setenta y ochenta, se vivió una intensa actividad artística. De este fenómeno, ¿qué caló en la comunicación mediática? Esta página web tiene la voluntad de recoger, documentar y ver hasta qué punto se dio una singular interrelación entre el arte y la televisión.

En 2010 empezamos con el proyecto "¿Actitudes artísticas conformaron la televisión?" (Beca CoNCA para la investigación 2010) de relación entre el videoactivismo y la televisión autonómica.

Esperamos, con esta y futuras investigaciones, determinar si en el mapa televisivo del Estado español se articuló un enclave arte/media catalán suficientemente diferenciado.


[ENG]

During the 70’s and 80’s there was an intensive artistic activity within the cultural environment of Barcelona and Catalonia. What did come into media communication from that phenomenon? This website intends to collect, furnish with documents and study, to what extent there was a unique relationship between art and television.

In 2010 we start with the project "Did artistic attitudes shape television?" (2010 ConNCA Grant for research) in order to analyze the relationship between video-activism and Catalonia TV.

Hopefully, this research and future workings will let us state whether a different enough Catalan art/media enclave became orchestrated in the television scene of Spain.